Våre vedtekter bygger på den demokratiske sentralismen. Vedtektene til Kommunistisk plattform – marxist-leninistene fastsetter organisasjonens oppbygging og medlemmenes rettigheter og plikter.

Organisasjon

§ 1 a. Organisasjonen bygger på den demokratiske sentralismen. Det betyr at medlemskap er forpliktende, at ethvert medlem teller likt, at det skal være kritikk og åpen diskusjon innad og enhetlig opptreden utad. Mindretallet er underlagt flertallet, og lavere organer er underlagt høyere organer.

§ 1 b. Dynamiske lag er grunnstammen i organisasjonens virksomhet. Alle medlemmer skal delta aktivt i en grunnorganisasjon der slik finnes. Grunnorganisasjoner og avdelinger opprettes der det er grunnlag for det, etter godkjenning av høyere organ. Enkeltmedlemmer der grunnorganisasjon ikke finnes, er direkte underlagt høyere ledd i organisasjonen. 

§ 2 a Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ.

Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mai. Politisk og organisatorisk beretning, regnskap og budsjett, valg og uttalelser er faste punkter på hvert landsmøte.

Arbeidsplan og tilsvarende styringsdokumenter gjelder for to år og vedtas i år med liketall. Vedtektsendringer og endringer i organisasjonens politiske grunnlag/plattform behandles i år med oddetall.

Landsmøtet velger kadre til ledende organer, kontrollkomité og de utvalg som landsmøtet bestemmer. Landsmøtedato gjøres kjent med minst 8 ukers varsel. Endelig innkalling med sakspapirer skal skje innen 2 uker før landsmøtet.

§ 2 b Ekstraordinært landsmøte innkalles når Samordningsutvalget finner det påkrevd eller når to eller flere grunnorganisasjoner forlanger det. Frist for ekstraordinært landsmøte settes til maks 4 uker. Ekstraordinært landsmøte skal utelukkende behandle saker nevnt i landsmøteinnkallinga.

§ 3 a. Samordningsutvalget (SU) velges av landsmøtet som organisasjonens høyeste organ mellom landsmøter. SU har som politisk og organisatorisk hovedoppgave å sikre at organisasjonen omsetter den vedtatte politiske linja i koordinert handling.

§ 3 b. SU tillemper prinsippet om kollektiv ledelse, sjøl om det bør være klare ansvarsområder i ledelsen. Vedtak i SU bør så langt råd være enstemmige. Om dette allikevel ikke er mulig, fattes vedtak i SU på vanlig måte med simpelt flertall.

Vedtak i SU er bindende for hele organisasjonen. SU er vedtaksdyktig når alle medlemmer av SU er innkalt på vanlig måte, uavhengig av antall tilstedeværende på møtet. SU oppnevner talsperson, sekretariat og de funksjoner det anser som nødvendig. SU kan supplere seg sjøl ved enstemmighet.

SU innkaller til utvida møter og særskilte konferanser ved behov.  

§ 4 Kontrollkomité. Landsmøtet oppnevner en kontrollkomité (KK).  Medlemmer av SU kan ikke sitte i KK. KK har til oppgave å etterse at SU leder organisasjonen i pakt med plattform og statutter, og har også rolle som revisor. KK kan gi SU anbefalinger og kan når som helst kreve innsyn i alle dokumenter og møteprotokoller komiteen mener den trenger.  KK avgir en egen rapport på landsmøter og særlige konferanser.

Medlemskap

§ 5 a. KPml anerkjenner bare aktivt medlemskap og gjør bare unntak for sjukdom og alder. Alle søknader om medlemskap behandles individuelt. Som hovedregel skal en kandidat til medlemskap anbefales av to kamerater før opptak kan finne sted. Der kandidaten er ukjent for nåværende medlemmer, blir søkeren kandidatmedlem i en periode på seks måneder før ordinært opptak. Kandidatperioden kan utvides én gang med nye seks måneder i særskilte tilfeller. Kandidatmedlemmer har de samme plikter og rettigheter som andre medlemmer, med unntak av stemmerett. Kandidatmedlemmer bør som hovedregel ikke velges til tillitsverv i organisasjonen.

Andre som støtter organisasjonen politisk og økonomisk, men som ikke fyller vilkårene for medlemskap, kan få status som sympatisører.

§ 5 b. Medlemmer har rett og plikt til å:

  • delta aktivt i en grunnorganisasjon der slik finnes, være med på å utvikle organisasjonens politiske linje og ideologiske enhet, sette vedtak ut i livet, sikre organisasjonens økonomi og aktivisere seg i klassekampen. 
  • studere organisasjonens vedtak, dokumenter og annen marxist-leninistisk teori.
  • opptre kameratslig innad og verne organisasjonen og dens medlemmer utad.
  • bekjempe fraksjonisme og infiltratører.
  • betale kontingent etter vedtatte satser.

§ 5 c. Alle medlemmer plikter å kjempe for organisasjonens enhet og for at alle politiske spørsmål blir avklart gjennom overbevisning og politisk diskusjon. Kritikk og sjølkritikk er et bærende prinsipp for å sikre enheten og kritisere byråkratisme, karrieremakeri osv. Alle medlemmer har rett og plikt til å reise berettiget kritikk.

§ 5 d. Alle medlemmer som har mulighet til det, skal være fagorganiserte (evt. elev- og studentorganisasjoner) og dessuten delta i minst en av de fronter og politiske bevegelser organisasjonen til enhver tid gir prioritet. Medlemmer skal ha en nøysom livsstil og vise forsiktighet i omgang med alkohol. Narkotikabruk er uforenlig med medlemskap.

§ 5 e. Medlemmer som bryter organisasjonens vedtak og disiplin blir suspendert, i alvorlige tilfeller ekskludert. Infiltratører og folk som motarbeider organisasjonen, ekskluderes. Vedtak om suspensjon og eksklusjon fattes av grunnorganisasjonen eller SU. Vedtak om suspensjon og eksklusjon kan ankes til SU og kan eventuelt omgjøres av landsmøte.

§ 6. Endringsforslag til vedtektene må være innlevert seinest fire uker før landsmøtet. Andre større framlegg til landsmøtet som vil kreve omfattende diskusjon må være innlevert seinest to uker før landsmøtet. Dette gjelder ikke endringsforslag, uttalelser og valg. Vedtektene kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall.

Sist revidert på landsmøtet april 2019.

Det politiske grunnlaget for Kommunistisk plattform finner du her

Personvernmelding