Nytt 29. desember 2007: Det midlertidige parlamentet i Nepal har vedtatt en lov som rydder vei for avskaffelse av monarkiet og innføring av republikk, krav som maoistene i CPN(m) har insistert på. 

I Nepal har ti års vellykka folkekrig ført til et politisk offensiv for en føderal republikk gjennom valg til en grunnlovgivende forsamling. 

Folkehæren  

Da valget til den grunnlovgivendeforsamlinga ble utsatt tidligere i år, trakk Nepals kommunistiske parti (maoistene), som har leda folkekrigen, seg fra den midlertidige regjeringa. De fortsetter likevel i det midlertidige 'stortinget' der de har 83 av 330 plasser. I august gjennomførte maoistene en utvida ledelsesmøte med over 2 200 delegater. Her ble de enige om to sentrale krav: At det midlertidige stortinget må vedta innføring av republikk før valg til den grunnlovgivende forsamlinga, fordi palasset kontinuerlig undergaver demokratiet og at måten den grunnlovgivende forsamlinga skal velges på skal være et såkalt proporsjonalt valg. I nepalsk sammenhenginnebærer et proporsjonalt valg at de ulike folkegruppene og kastene skal være representert i forhold til sin andel av befolkningen. Det samme vil gjelde kvinnerepresentasjonen, som da vil bli på 50 prosent.

I fredsavtalen som ble inngått mellom maoistene og den såkalte sjupartialliansen i november i fjor var man enige om at valget skulle være 50 pst proporsjonalt og 50 pst valg gjennom enkeltmannskretser slik vi kjenner det fra Storbritannia. Maoistene gikk altså bort fra dette blant annet med henvisning til at utsettelsen av valget har endra på hva slags kompromisser de er villige til å inngå. Det er allment anerkjent at proporsjonale valg er mer demokratiske enn valg til enkeltmannskretser.

Massemobilisering er nøkkelen

Etter møtet i august mobiliserte maoistene i gatene i hele landet. Oppslutningen om demonstrasjonene og blokadene var overraskende stor for alle parter, og satte en støkk i de andre politiske partiene som antok at maoistene var blitt svekka når de nå har plassert Folkets frigjøringshær i sju forlegninger og låst ned sine våpen. Men den massive oppslutningen ga uttelling, og i en ekstrasesjon vedtok stortinget både å innføre republikk og proporsjonalitet ved valget til den grunnlovgivende forsamlinga med stemmene fra maoistene og SVs søsterparti Nepals kommunistparti (forente marxist-leninister), til vanlig kalt UML, med simpelt flertall. Men i og med at den midlertidige grunnloven krever to tredjedels flertall og at det kun er regjeringa som kan fremme lovforslag, innebærer dette at stortinget krever at regjeringa fremmer disse to forslagene. Regjeringa domineres av Arbeiderpartiets søsterparti, Nepali Congress (NC). NC stemte mot begge forslaga i stortinget. Maoistene og UML krever at regjeringa bøyer seg for flertallet eller går av. NC er nå under voldsomt press. Maoistene sier at de vil mobilisere i gatene for kravet om at regjeringa må gå av, hvis den ikke vil fremme forslagene.

Parallelt med det parlamentariske spillet fortsetter kampen for å utvikle fagforeninger, studentforeninger, minoritetsforeninger og andre folkelige organisasjoner. Det er stor uro i mange områder i Nepal. Samtidig prøver reaksjonære krefter i inn- og utland å utnytte misnøyen til den indiskættede minoriteten kalt madhesiene som holder til i det sørøstre lavlandet, Terai. Her prøver USA, indiske hindufundamentalister og føydalklassen i smug å bygge opp contras-liknende væpna grupper, slik vi kjenner det fra USAs undergraving av Nicaragua på 1980-tallet.

Young Communist League

Maoistne på sin side legger stor vekt på å utvikle sin ungdomsorganisasjon Young Communist League. Den er nå i ferd med å passere 500 000 medlemmer i følge maoistene. YCL tar seg til rette til fortvilelse for deler av den gamle staten og til glede for menigmann. De setter i gang dugnadsarbeid som veiforbedringer og lignende og de agerer som politi, der de fakker kriminelle og korrupte, som de etter hvert overleverer til det offisielle politiet. De er også sentrale i organiseringa av demonstrasjoner og blokader.

Det er en svært flytende situasjon i Nepal der alt kan skje. Den føydale overklassen kan prøve seg på et USA-støtte kupp eller det kan bli et spenstig valg i løpet av våren 2008 til en grunnlovgivende forsamling verden ikke har vært vitne til tidligere. De nepalske maoistene leder nå en av verdens mest suksessrike folkereisninger de siste tiår. De fortjener vår støtte.

Helselag til Nepal

I Norge finnes Helselag til Nepal. Laget samarbeider med maoistene om å utdanne ”medicer”, en slags uformelle leger. Helselaget sender ned et lag bestående av en kirurg og en anestesisjukepleier som lærer opp medicene over en periode på tre år. For å finansiere dette samler laget i penger. Du kan være med å hjelpe dette arbeidet ved å sende penger til: 60450915745. Se www.helselagtilnepal.no

Nepal-aktivisten Johan Petter Andresen har på oppfordring skrevet denne artikkelen for kpml.no

Personvernmelding