ET LITE, MEN VIKTIG, SKRITT NÆRMERE ET NYTT KOMMUNISTISK PARTI!

Kommunister med forskjellig bakgrunn og et aldersspenn fra 19 til 69 deltok på seminaret som Kommunistisk plattform (KPml) avholdt et sted på Østlandet.

Det ble et nyttig og framtidsorientert seminar med bra oppslutning og god diskusjon. Hovedtemaer var utviklinga av og framtidsutsiktene til det nye partiet Rødt, og metodene og prinsippene for gjenreising av et kommunistisk parti i Norge. Siste del av seminaret dreide seg om veien videre for en partiforberedende enhets- og samlingsprosess, der en konkret handlingsplan ble skissert og lagt fram til debatt.

Eller som det het i invitasjonsbrevet:
«Kjære kamerat,
Nedlegginga av AKP har skapt en ny situasjon. Vi som har tatt initiativ til Kommunistisk plattform kommer fra ulike ml-tradisjoner, men vi er enige om at det trengs et marxist-leninistisk parti, og at vi - trass i ulik bakgrunn og tradisjon - må gjøre vårt til å gjenreise det kommunistiske alternativet.
Vi inviterer derfor til et seminar for å gjøre opp status etter stiftelsen av Rødt, drøfte grunnlaget for en ny kommunistisk organisering og eventuelt legge et løp som kan peke fram mot danning av en partiforberedende organisasjon.»

De forskjellige innledningene, som vi presenterer et sammendrag av på kpml.no, tok opp de aktuelle problemstillingene fra en både praktisk og teoretisk synsvinkel. En gjest fra danske APK bidro også til diskusjonen med erfaringer fra utviklinga til Rødt sitt danske «søsterparti», Enhedslisten, samt viktige (negative som positive) lærdommer fra samlingsprosesser i den danske kommunistiske bevegelsen de siste tiåra.

Stor grad av enhet

Til tross for deltakernes forskjellige bakgrunn og erfaringsområder, var det meget stor grad av enighet omkring konklusjonene i innledningene. Noen meningsforskjeller kom til syne rundt vurderinga om Rødt fortsatt er en front, eller om det nå er et konsolidert reformistisk parti. Uavhengig av dette mente forsamlinga at det ville være dumt å innstille ethvert arbeid i forhold til Rødt, ettersom det fortsatt finnes mange revolusjonære folk innafor dette partiet som har et kommunistisk utviklingspotensial, og at den ideologiske kampen må føres så lenge det lar seg gjøre. Men, som det også ble understreket, denne kampen forutsetter at det finnes et kommunistisk sentrum utenfor og uavhengig av Rødt.

I spørsmålet om det kommunistiske partiets nødvendighet og om prinsippene for kommunistisk organisering, rådet det tilnærmet «monolittisk» enhet i salen. Uenighetene som framkom i denne diskusjonen, var tildels av begrepsmessig natur. Et begrep som «masselinja», det vil si å jobbe blant folk og leve som folk flest, ble av noen fortolket som et reint maoistisk formular. Men også kamerater som ikke regner seg som maoister, tok klart til orde for at det er slik kommunister skal og må virke. Det kan kanskje være et tegn på at enkelte innlærte uttrykk og begreper forårsaker en del skinnuenigheter kommunister imellom, som det gjelder å overvinne gjennom diskusjon og praktisk samhandling.

Valgte å stille seg utenfor

Et mindretall blant deltakerne, med tilknytning til gruppa Tjen Folket (TF), forlangte at Mao Zedongs tenkning måtte legges til grunn før det kunne bli snakk om å ta fatt på en enhetsprosess for et nytt kommunistparti. Begrunnelsen var at den politiske plattformen til KPml viser til marxismen-leninismen, uten å nevne eller framheve Mao Zedong spesielt. Disse valgte å forlate seminaret før den avsluttende sesjonen med en forpliktende plan for enhetsprosessen videre, og stilte seg dermed utenfor denne diskusjonen.

Kommunistisk plattform KPml beklager at kamerater tilknytta TF med dette har valgt å stille seg utenfor den pågående enhetsprosessen i denne omgang. Likevel vil vi i KPml intensivere vårt arbeid for å samle ml-kreftene i arbeidet for å gjenreise et kommunistparti i Norge, og oppfordrer alle gode krefter til å ta kontakt og organisere seg i Kommunistisk plattform.

Plan for prosessen videre

Seminarets siste del gjennomgikk en ambisiøs plan for den videre partiforberedende prosessen, der kameratene forpliktet seg til å delta i enhets- og samlingsprosessen med et nytt kommunistisk parti som mål.

Kommunistisk plattform fikk ros og anerkjennelse fra deltakerne for å ha tatt dette viktige initiativet for å forene og samle de marxist-leninistiske kreftene i Norge. KPml har dermed vist seg som en motor og et samlingspunkt. Kommunistisk plattform holder fortsatt fram ei utstrakt hand til andre kommunistiske grupper og miljøer som ser behovet for å gjenreise det kommunistiske alternativet, enten de kaller seg maoister eller marxist-leninister.

Den partiforberedende prosessen er på ingen måte avsluttet, den har nettopp begynt!


Les innledningene fra seminaret:

 

 

Personvernmelding