Mao Tse-tungSamordningsutvalget (SU) i Kommunistisk plattform klargjør i dette vedtaket hvor KPml i dag står i drøftinga av Mao Tsetungs bidrag til den kommunistiske historien og teorien. Dette er en av mange diskusjoner som inngår i enhetsprosessen, men SU har gjort vedtaket, siden dette er et viktig spørsmål for mange kommunister i Norge, hvor Mao Tsetungs tenkning har stått sterkt.

Kommunistisk plattform (KPml) verdsetter Mao Tsetungs revolusjonære fortjenester som leder av den kinesiske revolusjonen, en revolusjon som har gitt verdifulle erfaringer til den internasjonale revolusjonære og kommunistiske bevegelsen, særlig i forhold til revolusjoner i tilbakeliggende land med føydale trekk.

Spørsmålet om Mao Tsetung på det teoretiske området har videreutviklet marxismen-leninismen eller ikke, og i så fall på hvilke områder, inngår blant de diskusjoner som skal føres internt i KPml som ledd i enhets- og avklaringsprosessen.

Flere framtredende kommunister og revolusjonære har bidratt til å berike og forsvare marxismens revolusjonære lære. KPML vil særlig framheve betydninga av den teoretiske og ideologiske kampen til forsvar for Stalin og allmenne marxist-leninistiske prinsipper som Mao Tsetung og KKP sammen med Enver Hoxha og APA førte på 60-tallet gjennom sin omfattende kritikk av Krusjtsjov-revisjonismen. Denne revisjonismen splittet den internasjonale kommunistiske bevegelsen etter Stalins død. Den antirevisjonistiske kampen pågår den dag i dag under nye former og under andre betingelser.

Vedtatt enstemmig av samordningsutvalget 11.10.07

Personvernmelding