Valet 2009 er eit val mellom ulike borgarlege og reformistiske parti og liner som alle representerer borgarskapen sine interesser.

KPml stør ingen serskilte parti i valet, av di ingen av dei målber arbeidarklassen sine interesser eller kampen for sosialismen. Fleire parti har gode saker, men ingen bryt med kapitalismen. Politisk kamp for arbeidarklassen må i dag i hovudsak førast utanom dei parlamentariske organa. Likevel kan det vera rett å stø initiativ i valkampen som reiser kampen mot krisa i kapitalismen, mot krig og imperialisme, for faglege og andre viktuge krav for arbeidarklassen.

Personvernmelding