Opposisjonen hadde god framgang i det irske valet. Ikkje minst Sinn Fein, partiet som fremjar irsk frigjering og sameining, vart større. Regjeringa gjekk på eit dundrande nederlag. IMF krev høgre skatt, mindre sosiale gode og kutt i lønene. Folket har sagt klårt ifrå kva dei meiner om det! Opposisjonen har kravd respekt for irsk nøytralitet og vakthald om nasjonal suverenitet. Til liks med mange andre europeiske folk i dag viser irane motstand mot IMF, EU og NATO.

Vedteke av KPmls årsmøte 2011.