Faglig protest mot postdirektivet.Faglig protest mot postdirektivet.Ved siden av Nato-medlemskapet er EØS den alvorligste trusselen mot norsk suverenitet, heter det i denne uttalelsen fra landsmøtet til KPml som ble holdt for en tid tilbake.

EØS-avtalen er blitt langt mer omfattende enn det opprinnelige EEC som det norske folket sa nei til allerede i 1972. Avtalen blei likevel kuppet igjennom i 1992, og har fått bestå til tross for at det norske nei til EU ble gjentatt i 1994.

Ved siden av Nato-medlemskapet er EØS den alvorligste trusselen mot norsk suverenitet, en uavhengighet som skal hylles ved Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014.

Men Stortingssalen som skulle samle «all makt» er blitt et sandpåstrøingsorgan der direktiver fra Brussel nærmest automatisk blir norsk lov.

EU og EØS er den europeiske kapitalens politiske prosjekt for å gjennomtvinge monopolenes behov for uhindra flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester. Det er et prosjekt for å bygge ned alle stengsler for monopolenes ekspansjon, enten det gjelder skjerma næringer, muligheten for å nytte og utvikle stedlige ressurser til lokalsamfunnets beste, og i særdeleshet når det gjelder arbeidernes kollektive avtaler.

I en rekke saker i Sverige, Tyskland og andre EU-land har ulike EU-direktiver blitt brukt for å tvinge fagbevegelsen i kne gjennom forbud mot sympatikonflikter og ved å kjenne fagbevegelsens krav om lik tarifflønn uavhengig av nasjonalitet, ugyldig. Utstasjoneringsdirektivet, Tjenestedirektivet og Vikarbyrådirektivet er alle eksempler på bestemmelser som er retta mot fagbevegelsens kollektive forhandlings-, avtale- og konfliktrett. EU-systemet angriper helt enkelt det som er fagbevegelsens ryggmarg og formål: enerett på å forhandle om prisen på arbeidskrafta. Ved å knekke fagbevegelsen vil EU-monopolene styrke kapitalmakta og monopolene.

EØS-avtalen er en trussel mot faglige rettigheter i tillegg til at den undergraver den nasjonale sjølråderetten. Avtalen truer arbeidsplasser og fører til sosial dumping.

Myndighetene dekker seg bak EØS-avtalen for å grunngi hvorfor de «ikke kan gripe inn» når arbeidsplasser er trua av nedlegging, slik som ved Tofte Södra Cell på Hurum.

Det er i hele det arbeidende folkets interesse at denne avtalen sies opp.

LO har mulighet til å fremme dette kravet når EØS-spørsmålet kommer opp på LO-kongressen 3. – 7. mai. Det Ap-lojale LO-sekretariatet har i det lengste prøvd å legge lokk på EØS-spørsmålet, men dette nytter ikke lenger. En lang rekke forslag fra fagforeninger er sendt inn som krever at reservasjonsretten brukes aktivt, at alternativer utredes og at avtalen sies opp.

Norsk Transportarbeiderforbund er blant de som har reist det eneste holdbare kravet: «LO må arbeide for å si opp EØS-avtalen i perioden og gjeninnføre en frihandelsavtale.»

KPml gir full støtte til dette forslaget og oppfordrer kongressdelegatene til ikke å la seg avspise med forsøk på kompromisser som ikke rokker ved EØS-avtalen. Ut av EØS!

Personvernmelding