Nei til NATO-«humanisme» i Libya

Imperialistene roper stadig høyere om at de «tvinges» til å intervenere i Libya under påskudd av å «beskytte folket» mot å bli slaktet av regimet til Muammar al-Gaddafi. Det er propaganda og hykleri.

Vi sier nei til enhver krenkelse av libysk suverenitet og luftrom, hva enten det skjer i regi av USA eller NATO, med eller uten et loslitt FN-flagg som fikenblad. Ingen andre får lov til å avgjøre Libyas skjebne enn landets eget folk.

Til de fagorganiserte ved Bekken & Strøm AS!

Støtt kampen for tariffavtale!

Kommunistisk Plattform - ml (KPml) støtter den kampen de fagorganiserte ved Bekken & Strøm AS på Gjøvik fører for opprettelse av tariffavtale. Det at arbeidsgivere ikke går med på å opprette tariffavtale viser at de ønsker å gå tilbake i historia og intensivere utbyttinga av arbeidsfolk.

Det gjør det nødvendig med en brei mobilisering i fagbevegelsen til støtte for streiken, både praktisk og økonomisk. Samtidig må en kreve at LO og forbundene går aktivt inn og støtter kampen dere fører og ikke svikter, slik vi har sett tilfeller av i det siste.

Vi støtter streiken dere fullt ut og at det må føres fram til seier!

Oslo, 1. desember 2010

– Kapitalistenes bløff

Leirfolderen.
Kommunister fra mange forskjellige steder i Norge var samlet til sommerleir på Østlandet tidlig i august.

Den kapitalistiske systemkrisa, spesielt i Europa, og norsk imperialisme var blant temaene som ble inngående diskutert. Leirdeltakerne vedtok uttalelsen nedenfor.

 

Les mer: – Kapitalistenes bløff

Kommunistisk plattform – marxist-leninistane har halde årsmøte

le="width:100%;height:550px;" class="mceEditor">

KPml har vore samla til årsmøte. Det vart vald eit nytt samordningsutval til å leia organisasjonen, medan Kjell Arnestad held fram som talsperson. Ved sidan av vanlege årsmøtesaker og arbeidsplandiskusjon, var vegen frametter mot kommunistisk organisering i Noreg det mest sentrale.

 

Noreg og resten av Vesten står framleis midt i den økonomiske krisa som har slege ut ulikt i ulike land. USA er eit av dei verst råka landa, medan Noreg har klart seg relativt godt so langt, mykje takka vera oljeøkonomien og råderetten over eigen valutapolitikk. Hellas er eit døme på korleis eurolanda slit når nedgangen kjem og dei ikkje har normale tiltak til rådvelde. Kapitalismen har spela fallitt, men det er ikkje nok til eit fullstendig samanbrot om ikkje motkraftene er sterke og organiserte. 

Les mer: Kommunistisk plattform – marxist-leninistane har halde årsmøte

Om valet 2009

Valet 2009 er eit val mellom ulike borgarlege og reformistiske parti og liner som alle representerer borgarskapen sine interesser.

KPml stør ingen serskilte parti i valet, av di ingen av dei målber arbeidarklassen sine interesser eller kampen for sosialismen. Fleire parti har gode saker, men ingen bryt med kapitalismen. Politisk kamp for arbeidarklassen må i dag i hovudsak førast utanom dei parlamentariske organa. Likevel kan det vera rett å stø initiativ i valkampen som reiser kampen mot krisa i kapitalismen, mot krig og imperialisme, for faglege og andre viktuge krav for arbeidarklassen.

Personvernmelding