To tusen jernbaneansatte snudde ryggen til samferdselsministeren under den politiske streikemarkeringa mot jernbanereformen for privatisering av persontrafikken.

GULE ELLER BLÅ TOGSELSKAP HJELPER IKKE NÅR DET ER INFRASTRUKTUREN SOM SKRANTER.

Vi streiker for deg! Politisk streik 15. juni 2015.Togstansen og markeringene i alle de store jernbanebyene varte i tre timer. Men folkevett og sunn fornuft biter ikke på den anbudskåte høyreregjeringa og dens støttepartier. Det som er samfunnsmessig lurt, er for regjeringa en avsporing fra traseen som storkapitalen og EU har staket ut for den.

Hovedargumentet for å konkurranseutsette jernbanetrafikken er at tilbudet på denne måten skal bli bedre og mer effektivt. Det er reinspikka bløff.

Problemer som NSB har med punktlighet og effektivitet har nesten utelukkende sin årsak i en dårlig vedlikeholdt og lite oppgradert infrastruktur. Så lenge skinnegangen skranter, signalanlegg svikter og kjøreledninger faller ned, hjelper det lite at togsettene har forskjellig selskapslogo og fjonge farger. «Gule eller blå togselskap vil ikke løse problemet med et dårlig togtilbud, det er en avsporing», som forbundsleder Rolf Jørgensen i NLF uttrykker det overfor Dagsrevyen 15. juni.

Folket mot regjeringa

De jernbaneansatte har folkeflertallet i ryggen. Dette forstår vanlige folk umiddelbart, bare ikke konkurransekåte politikere som løper ulike private aktørers ærend. Regjeringa prøver å ligge i forkant av føringene som lagt gjennom EUs Jernbanepakke 4 – som legger opp til full privatisering av jernbanesektoren. EU-parlamentet stemte ned dette forslaget i første runde.

Erfaringene fra Sverige og Storbritannia viser til overmål at konkurranseutsetting gir et elendig tilbud til passasjerene mens private aktører suger til seg offentlige midler. Like fullt banker Stortingsflertallet den største strukturendringa av jernbanen på hundre år igjennom i ekspressfart, uten å bry seg med å vurdere den gjennomtenkte jernbanemodellen som de jernbaneansattes organisasjoner har skissert [se den her].

Flere kamper kommer

Med den tre timer lange politiske streiken har jernbanens folk vist muskler overfor ei bakstreversk regjering som er vant til å overkjøre folket og som ustanselig hamrer løs på arbeidsvilkår og faglige rettigheter. Så har da også Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund støtte fra resten av LO. De jernbaneansatte og hele fagbevegelsen må forberede seg på mange flere og langt hardere kamper i tida som kommer.