Norsk politikk

Illusjonar eller naivitet?

 Raudt AU har i ei pressemelding 26.11.08, òg trykt i Klassekampen, kravd at Noreg skal senda soldatar og anna personell til SN-styrken i DR Kongo, nærare sagt dei som skal avløysa soldatane Noreg har i Afghanistan. Oppgåva er å hjelpa flyktningane i landet; ei god, humanistisk gjerning.

Som alle veit, er SN dominert av dei store imperialistlanda, gjennom tryggingsrådet. At SN, dominert av dei landa som er skuld i krigen, no skal redda flyktningane, med eller utan eit meir eller mindre imperialistisk Noreg, verkar lite truverdig.

Les mer: Illusjonar eller naivitet?

Dissens er ingen unnskyldning!

«Regjeringen vil arbeide for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping.» (Soria Moria-erklæringa.)

Arbeiderpartiet har bestemt seg for å trumfe tjenestedirektivet (TD) gjennom i regjeringa. Knefallet fra LO såvel som fra de såkalte «nei-partiene» i regjeringa er totalt.

SV og Sp enkel match for Jens. Foto: Bjørn Sigurdsøn/SMKNæringsminister Sylvia Brustad presterer å si at «Tjenestedirektivet er godt for Norge», noe som oversatt fra regjeringsspråk betyr «godt for kapitalen». Motstanderne av å nytte reservasjonsretten avstår heller ikke fra å bruke finanskrisa som «argument» for innføring av direktivet i Norge. Det er en slags logikk i det: Dårlige tider for kapitalen øker jo behovet for lønnsnedslag og sosial dumping!

LO-leder Roar Flåthen sier seg tilfreds med at Stoltenberg «garanterer» at EU-domstolen ikke vil overkjøre faglige og sosiale rettigheter her til lands. Flåthen og Mosti tiltror åpenbart en norsk statsminister guddommelige evner, reint bortsett fra at de gir totalt faen i sitt eget grunnplan og krystallklare vedtak fra Fagforbundet, Handel og Kontor, El og It osv. samt store LO-avdelinger som Trondheim og Oslo.

Med 10 mot 9 stemmer i statsråd vil DNA bruke kjøttvekta, medregna sine erklærte EU-motstandere i regjeringskollegiet: Trond Giske, Anniken Huitfeldt og Helga Pedersen. De «prinsippfaste» nei-partiene SV og Senterpartiet får lov til å ta dissens for å kamuflere sitt svik overfor velgerne. Dermed håper de på å kunne holde fasaden overfor EU-motstanderne og slippe å bli buet ut når de stiller på Nei til EUs landsmøte på Hell denne helga. I stedet vil de bryske seg med at «vi tok dissens».

La dem ikke slippe unna med maskeraden!

Les mer: Dissens er ingen unnskyldning!

Tjenestedirektivet: Veto ivaretar Norges interesser best

Uttalelse fra Nei til EUs råd, samlet i Oslo 26. oktober 2008

Etter LO-sekretariatets enstemmige og gledelige vedtak om at reservasjonsretten i EØS kan benyttes mot tjenestedirektivet, må saken nå avgjøres av den rød-grønne regjeringa.

Nei til Tjenestedirektivet! Fra Oslo 1. mai.På basis av den klare meldinga fra høringsuttalelsene som er kommet inn, og ut fra LO-sekretariatets sterke bekymring for direktivets betydning for arbeidsforhold, faglige rettigheter og offentlig styring, må regjeringa lytte til kravet om å bruke reservasjonsretten.

Å bruke reservasjonsretten mot tjenestedirektivet må ikke sees som et problem, slik Høyre og NHO gjør, men som en rettighet, og som en mulighet.

Les mer: Tjenestedirektivet: Veto ivaretar Norges interesser best

Overvakinga vert skjerpa i ly av kampen mot terror

Med grunngjeving i terrorhandlingane i USA 11. september 2001, har styresmaktene i ei rad vestlege land intensivert overvakinga av eigne innbyggarar. Dette er òg tilfellet her i Noreg, kor den delen av det borgarlege valdsapparatet som driv med overvaking og interne tryggingstiltak, har vorte styrka.

Det klåraste dømet på den skjerpa overvakinga i det norske samfunnet, er dei sterkt utvida fullmaktene som politiet og etterrettingsorgana har fått til taktisk, teknisk og digital overvaking med heimel i endringar i straffeprosesslova og politilova frå 2005.  Desse endringane er det fyrste konkrete dømet på arbeidet til det sokalla «metodeutvalet»  si innstilling som starta utgreiing av nye og meir omfemnande etterforskingsmetodar for politiet og overvakingstenesta alt på midten av 90-talet, og som gav si innstilling i 1997 (NOU 1997:15). Dette arbeidet, som alle ser hadde starta lenge før 11.09.2001, fekk etter dette terroråtaket kraftig ideologisk vind i segla og skaut dimed ytterlegare fart. Det siste serleg etter påtrykk frå USA, m.a. i Sameinte Nasjonar og EU, som straks sette i gang arbeid  med omfattande lov- og direktivendringar som gjekk på alle aspekt som kunne kallast terror – i deira auge.

Les mer: Overvakinga vert skjerpa i ly av kampen mot terror

Gjester

Vi har 146 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Personvernmelding