–  Aller først: Gratulerer med stiftelsen av kvinneorganisasjonen Likhet!

Her fra et kulturinnslag på kvinnekongressen før nyttår.Et av kulturinnslagene på kvinneforbundets stiftelseskongress.  Takk! Stiftelseskongressen ble holdt den 29. og 30. desember. Nå er organisasjonen i ferd med å etablere regionale komiteer og forbereder til 8. mars. Det er en masseorganisasjon, våre målgrupper er alle kvinner og hovedsakelig arbeidende kvinner, spesielt de som jobber i landbruket og på fabrikker, fordi det er de som er mest marginaliserte i form av overarbeid, underbetaling og dårlige arbeidsforhold.

– Hva er de viktigste kravene?

– Vårt umiddelbare mål er å sikre det som er vunnet og å gå videre for å oppnå reell likestilling mellom kvinner og menn i grunnloven, loven om personlig status og lovverket ellers. Dernest sikter vi mot å sette en stopper for alle former for kjønnsdiskriminering,  vi vil at alle former for vold og seksuell trakassering blir kriminalisert, og vi vil ha opphevet de tunisiske reservasjonene i forhold til den internasjonale Konvensjonen om avskaffelse av alle former for kvinnediskriminering (FN-konvensjon vedtatt 18. desember 1979).

Et viktig mål er også å bekjempe de reaksjonære kreftene som tror på kvinners underlegenhet og som på den ene eller andre måten prøver å ekskludere oss fra å delta i offentlige anliggender. I tillegg vil vi kjempe for å sikre juridiske og sosiale rettigheter for kvinner som jobber i landbruks- og industrisektoren, særlig retten til lik lønn for likt arbeid. Vi oppmuntrer til at kvinner skal delta i det politiske livet, at de får høyere stillinger og verv, er aktive i fagforeninger, foreningsliv osv. fordi disse områdende er overveldende mannsdominerte. Vi krever også en rekke andre rettigheter som likestilling ved arv – kvinner arver halvparten av hva en mann gjør, og retten til lengre svangerskapspermisjon.


– Hvordan kan norske kvinner og progressive støtte kampen i Tunisia?


– Vi vil gjerne ha støtte til å presse regjeringa og den konstituerende forsamling til å vedta konvensjon 183 om beskyttelse av barn, og til å grunnlovsfeste kvinners politiske, sosiale og økonomiske rettigheter og prinsippet om likestilling mellom menn og kvinner. Dette kan gjøres for eksempel gjennom å lage uttalelser, skrive brev og organisere støttekampanjer gjennom foreninger og kvinneorganisasjoner.

– Hvordan er dagliglivet for tunisiske kvinner? Kan de delta fritt i alle sosiale aktiviteter, kan de kle seg som de vil osv.?

tunisia workshopIvrig aktivitet på et av verkstedene i forbindelse med kvinnekongressen.– Inntil videre er kvinner fortsatt til stede i alle aktiviteter. Men vi møter angrep fra reaksjonære krefter som ønsker å «sende oss hjem». Så tunisiske kvinner kjemper for å vise at de fins og nekter enhver form for usynliggjøring eller mannlig dominans som reduserer kvinner til rolla som husmødre.
«Forbundet til beskyttelse av revolusjonen» har indirekte bånd til regjeringspartiet. De trakasserer og slår folk, går på andres møter og lager problemer. De gikk til og med til angrep på den faglige landsorganisasjonen UGTT da den skulle forberede en generalstreik. I enkelte nabolag trakasserer de og går til angrep på kvinner.


– Innebærer det du har sagt at folkeoppstanden «ikke var verdt det», slik som en del reaksjonære og også noen venstreliberale i Europa hevder?

– Først vil jeg si at vi ser på det som en revolusjon og ikke som en folkeoppstand. Selv om de viktigste målene for revolusjonen ikke er oppnådd ennå, vil det tunisiske folket ikke slutte med å kreve sine rettigheter gjennom protester, streiker, sultestreiker. Videre er det, som du sa, de reaksjonære og liberale kreftene som ønsker å få folk til å tro at det ikke var verdt det. Vi tror fast og fullt på at vi skal fortsette på den revolusjonære veien. Selvfølgelig er det mange vanskeligheter og mange krefter som ønsker å holde oss tilbake, men vi vil ikke gi oss!

Et mer omfattende intervju og mer bakgrunn fra Tunisia finner du på revolusjon.no

* Partiet skiftet nylig navn, og er bedre kjent som Tunisias kommunistiske arbeiderparti.
Partiet er medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO).