Island har i mange år stått fremst i kampen mot porno- og prostitusjonsindustrien. De har tatt loven mot sexkjøp alvorlig og forbudt alt salg av seksuelle «tjenester», også stripping. Nå vurderer de et forbud mot de verste typene av pornografi.

KPml ønsker at Norge skal følge Island og ta et klart standpunkt mot salg av kjønn og kropp.

Det er ikke hvem som helst som ender opp i pornobransjen. Gode undersøkelser gjort blant kvinner som har medvirket i prostitusjonsindustrien har vist at så mange som 70 prosent hadde opplevd seksuelle overgrep tidligere. 63 prosent hadde som følge av dette posttraumatisk stress-syndrom (PTSD).

Vi i KPml mener at det er feil at dette skal være en så stor del av vårt samfunn. I tillegg til å misbruke kvinner i en vanskelig situasjon, fremmer industrien et feil bilde av seksualitet.
Porno lærer menn at kvinner er til salgs. At kvinner er passive mottakere. At et nei ikke betyr et nei. Den setter likhetstegn mellom sex og vold, og viser i de fleste tilfeller kvinner som underlegen menns maktbruk.

Porno har en nedverdigende karakter som spiller på kvinners underlegenhet. Den fremmer også andre stereotypier som at folk fra arbeiderklassen er mer «dyriske», og inneholder dessuten rasistiske stereotypier.

KPml sier ja til et forbud mot porno- og prostitusjonsindustrien, og ja til et sunt og trygt seksualliv.